องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวสิม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
account_box งานการศึกษา
(นายจักรี คำสงค์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-6451022
นางสาวรัตติกาล จิตรไชยสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-8323313
(นางจิรานุช จิตชัยสาร)
ครู ประจำศูนย์ปากโนด
โทร : 062-5967486
น.ส.พิพัชรี ทองนำ
ครู ประจำศูนย์ท่างาม
โทร : 082-5570366
(น.ส.แพงศรี จูมสุพรรณ)
ครู ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 099-7058644
(นางอนงค์ จูมสุพรรณ)
ครู ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 095-1687639
(นายณรงค์ชัย ตุ้มคำอู่)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนด
โทร : 095-1681959
น.ส.ปวีณา ขอด่านกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 083-6053670
น.ส.พรภิษย์ ทิพย์หาอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 085-2424547
น.ส.ละอองดาว ใหญ่คุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ปากโนต
โทร : 083-3051936
(น.ส.วัชราภรณ์ สุริวรรณ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์ท่างาม
โทร : 096-6865292
(น.ส.สุพัตรา ใจชอบ)
ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์หนองบัวสิม
โทร : 085-8833239
นางสาวธมนวรรณ หล้าหิบ
จ้างเหมา ศพด.บ้านท่างาม
โทร : 065-3285265
นางสาวพรนภา ภิระบรรณ
จ้างเหมา ศพด.บ้านหนองบัวสิม
โทร : 084-2485477