ชื่อเรื่อง : จ้างหน่วยงานเพื่อมาประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง